KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
KANDIRA AKP BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI KÝM OLACAK?
Kocaeli’nin turizme açýlan penceresi olan Kandýra Ýlçesi son 5 yýldýr oldukça kötü yöne
KOCAELÝSPOR 2-0 MUÐLASPOR
Kocaelispor, bugün konuk ettiði Muðlaspor’u zorlanmadan geçti.
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLAÞIMI
AK Parti Kandýra Belediye Baþkan Aday Adayý Yakup Karaaslan sosyal medya hesabýndan yaptýðý p
TAHÝR BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi'n
ÝSU KANDIRA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ ÝFTAR YAPTI
ÝSU KANDIRA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ ÝFTAR YAPTI
ÝSU KANDIRA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ ÝFTAR YAPTI
ÝSU Genel Müdürlüðünün, kurum personeli arasýnda birlik beraberliði pekiþtirmek, moral ve motivasyonu arttýrmak amacýyla geleneksel olarak düzenlediði Ramazan Ayý iftar programýnýn ilki; ÝSU Yöneticileri, Kandýra Þube Müdürlüðü personeli ve ailelerinin katýlýmý ile gerçekleþti.
  Bu haber, 22 MAYIS 2018, SALI 17:05:34 tarihinde eklenmitir.

250 CÝVARINDA PERSONEL VE AÝLESÝ KATILDI

Kandýra Ayyýldýz Restoranda gerçekleþen iftar programýna, Genel Müdür Ali Saðlýk, Genel Müdür Yardýmcýlarý Alaeddin Alkaç, Uður Susoy ve Sinan Sokur, Daire Baþkanlarý, Kandýra Þube Müdürü Hakan Kocatürk ve 250 civarýnda personel ile aileleri katýldý. Geleneksel olarak düzenlenen iftar programýnda, oruçlarýn açýlmasýyla yenilen yemeklerin ardýndan yapýlan iftar duasý da ortama ayrý bir huzur kattý.

SAÐLIK, “RAMAZAN AYI BEREKET AYIDIR”

Genel Müdür Yardýmcýlarý ve Kandýra Þube Müdürü Hakan Kocatürk’ün günün anlam ve önemine deðinen selamlama konuþmalarýnýn ardýndan söz alan Genel Müdür Ali Saðlýk da Ramazan’ýn Ayý’nýn açlýk ayý deðil aç olaný anlama, nefs muhasebesi yapmak için fýrsat olan bir zaman dilimi olduðuna vurgu yaptý. Ýftar programýna katýlýmlarýndan dolayý teþekkür eden Genel Müdür Saðlýk, ” Ramazan, birlik - beraberlik, sýhhat - afiyet, barýþ ve huzuru getiren bir rahmet ayýdýr. Ýnþaallah bu ayýn faziletinden hepimiz en doðru þekilde nasipleniriz .”dedi.

ÝÞÝMÝZ HÝZMETTÝR

Kurumumuzun hayata geçirdiði yatýrýmlar ile Kandýra’nýn içme suyu ihtiyacýnýn yaný sýra altyapý gibi problemlerinin tamamen çözüldüðünü anlatan ÝSU Genel Müdürü Saðlýk, gece-gündüz, yaz-kýþ demeden çalýþan personele ve onlara destek veren ailelerine teþekkür etti. “Bizim iþimiz Kandýra halkýna hizmet etmektir.” ifadelerini kullanan Genel Müdür Ali Saðlýk, þunlarý kaydetti; Geçmiþte Kandýra’da birçok bölgeye su veremiyorduk. Evlerde su akmadýðý için tankerler ile su taþýmak zorunda kalýyorduk. Kurum olarak  imkanlarýmýz ile bölgenin içme suyu ihtiyacýný karþýlamak adýna  Namazgâh Barajý’ný inþa ettik. Depolar yapýldý, içme suyu hatlarý yenilendi. Kandýra’mýz hak ettiði hizmetleri aldý ve bundan sonra da almaya devam edecektir. Hizmet kervanýmýz en ufak bir yýlgýnlýk göstermeden yoluna devam ediyor. Vatandaþlarýmýzýn taleplerine karþý her zaman hassas olduk ve bundan sonra da ayný hassasiyeti sürdüreceðiz. Bizim görevimiz insanýmýzýn sorunlarýný anlamak ve uygun çözüm getirmektir. Talepler haklý ve yerinde olduðu müddetçe de hepsine profesyonellikle istekleri karþýlama yoluna gidiyoruz. Vatandaþlarýmýza karþý empati duygusu ile yaklaþýp hizmetlerimizi bu minvalde sürdüreceðiz. Ve bu baðlamda bütün çalýþma arkadaþlarýmdan daha sevecen, daha insancýl davranmalarýný;  hizmetlerimizi sunarken sabýr olgusunu ilke edinmelerini rica ediyorum. Kandýra’da içme suyu, kanalizasyon, abonelik açýsýndan herhangi bir sýkýntýmýz yok. Herkesin 7/24 suyu akýyor; barajda yeteri kadar suyumuz var. Vatandaþlarýmýza hizmet etmenin huzur ve mutluluðu içindeyiz. Bu akþam burada orucun bize sadece bedeni aç býrakma mesajý vermediðine hep beraber tanýklýk ediyoruz. Ramazan, bizi, ayný zamanda birlik beraberlik duygusuyla iftarlarda buluþturuyor. Bu duygularla ramazan ayýnýzý tebrik ediyor, bayrama da orucun maddi manevî hasadýný yapmýþ olarak girmeyi diliyorum..” dedi.

PERSONELDEN TEÞEKKÜR

Ýftar programýnda; yöneticiler, çalýþanlar ve çalýþanlarýn aileleri ikram edilen çaylar eþliðinde  geç saatlere kadar sohbet ettiler. Ýftara katýlanlar; düzenlenen iftar programý için ÝSU Genel Müdürü Ali Saðlýk baþta olmak üzere emeði geçenlere teþekkür etti.

Yorumlar


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri ÝSU KANDIRA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ, ÝSU KANDIRA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ ÝFTAR, ÝSU KANDIRA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ 2018,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Baðýrganlý
Cebeci
Babalý
Dikili
Sarýsu
Pembe Kayalar
Kovanaðzý
Kapri Koyu
Kefken
Kumcaðýz
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZELÝM TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kandýra Kefken Açýklarýnda 117 Mülteci Yakalandý
Gülþen - Yatcaz Kalkcaz Ordayým
Kandýra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Balýkçýlarla Karadeniz
Cem Yýlmaz Kandýra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
TV8 ACUN ILICALI, Kerpe Miço Limaný, Niyazi Yelkenlioðlu, tokat, Everton, THY Hosteslik Sýnavý, Türkiye Kýzýlay Derneði Kandýra Þube Baþkaný Selahattin Akcan, ARDA TURAN AYRILIYOR MU, Aykut Kocaman, Harita Mühendisliği, Dikili, Köy Yolu, Hilton, KANDIRA ÝZMÝT YOLUNDA KAZA, Özge Ulusoy, Þampiyonluk Maçý, yasemin ergene, ko-mek, Gülüm Benim, KOÜ Umuttepe Týp Fakültesi Randevu, Erol Ölmez, MERAL AKÞENER, KENAN ÝMÝRZALIOÐLU KANDIRA, Kenan Evren Hayata Gözlerini Yumdu, Kar Timi, Tohum Fiyatlarý, EBRU POLAT FOTO GALERÝ, Hasan Baykara, Edvina Sponza, turna þenliði,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN