KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
KANDIRA AKP BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI KÝM OLACAK?
Kocaeli’nin turizme açýlan penceresi olan Kandýra Ýlçesi son 5 yýldýr oldukça kötü yöne
KOCAELÝSPOR 2-0 MUÐLASPOR
Kocaelispor, bugün konuk ettiði Muðlaspor’u zorlanmadan geçti.
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLAÞIMI
AK Parti Kandýra Belediye Baþkan Aday Adayý Yakup Karaaslan sosyal medya hesabýndan yaptýðý p
TAHÝR BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi'n
AYÞE YOLCU: ALMANYA'DA ACI VE ÇÝLE DOLU 30 YIL
AYÞE YOLCU: ALMANYA'DA ACI VE ÇÝLE DOLU 30 YIL
AYÞE YOLCU: ALMANYA'DA ACI VE ÇÝLE DOLU 30 YIL
Ayþe Yolcu'nun 15.07.2018 tarihli yazýsý sizlerle..
  Bu haber, 15 Temmuz 2018, Pazar 12:21:02 tarihinde eklenmitir.

Acý Vatan Gurbet 30 senemi aldý benden...!!

Rahman ve Rahim olan Allah'ýn adýyla.....

    Sevgili okuyucularým bugünde sizler ile birlikte olmanýn mutluluðunu yaþýyorum..

Bugün Gurbeti ele almak istedim , çünkü ömrüm gurbette geçti ve zorluklarý ile hâla karþýlaþýyorum ve biraz bu gurbetin çilesini anlatmak, sizler ile gurbetçilerin sýkýntýlarýný paylaþmak istedim ! izniniz ile..

       Gurbet ellerde çocukluðum, gençliðim, ömrüm geçti ve niceleri hâlâ o gurbetin çilesini çekiyor malesef !

14 yaþýnda iken evlendirilip Almanyaya küçük gelin olarak gittim, Çocukluðumu ve gençliðimi yaþayamadan Kadýn ve Anne olmuþtum.

Hani çocuk gelinler varya ! Ýþte bende bir çocuk gelindim!

15 yaþýnda anne olmuþtum ama bende bir çocuktum!

Çizgi film seyrederek bebeðimi ninni yapýyor, mama yediriyordum !

Evet 14 yaþýnda Almanyaya gitmiþ ve bütün acýlarý bir bütün  olarak yaþamýþtým!

Kendim Ana kuzusu iken Anne olmuþtum!

Almanya da dil bilmez yol bilmez, Anadan, babadan,  kardeþlerimden ayrý,

 uzak diyarlarda garip gibi kalmýþtým!  

Kimsesiz çaresiz yapayalnýz!!!!

Hani Almanya yý çok büyütüyorlar ya gözlerinde,

halbuki çile dolu yýllarým acýlarým hep orada geçti! Ben Almanya yý, ben Gurbeti sevemedim !

Evden dýþarý çýkmak yasaklanmýþtý,

Kimseciklerim yoktu derdimi paylaþacak!

Küçük bir kýz çocuðunu düþünün uzak diyarlarda yalnýz ve çaresiz! Gelsem gelemiyorum ! Dursam duramýyorum!

Tek gücüm aðlamaya yetiyordu !

Vatanýma dönmek istesem yollamýyorlar ,

Telefonda konuþmak dertleþmek yasak ! 

Hangi birini anlatsam bilmiyorumki koca bir 30 senenin...

Domatese bibere patlýcana hasret kalmýþtým,

VATANIM da bu sebzeleri doyasýya yerken Almanyada alamaz olmuþtum! Çünkü 

Et'ten kýymadan pahalýydý orada sebzeler ..

Burnumda tüterdi domateslerin kokusu , tadýmlýk alýrdýk domatesi biberi patlýcaný ya 2 tane yada 3 , onlarýn'da ne tadý ne kokusu olurdu ..

Hani Almancý dedikleriniz varya !

Ne zorluklar çekiyorlar oralarda bir bilseniz !

Sadece siz Türkiyeye tatile gelen bol para harcayan Almancýlarý görüyorsunuz ama iç yüzü öyle deðil iþte!

Ne zahmetler ile izine gelebilmek için para biriktirdiklerini , ne eziyet çekerek o hengame içinden Vatanlarýna geldiklerini bilmiyorsunuz !

Ben  1986 senesinde Almanyaya gittim , gittiðimde þok olmuþtum! Kümes gibi evler,

Sokaklarda bir Allah kulu yok ,

Gelin gittiðim evde eþyalarýn hepsi ikinci el ..

Kullanýlmýþ eþyalar doluydu evde hiç bir tanesi yeni deðildi!

Bu nasýl Almanya böyle dedim,sesli sesli !

Bu muydu Almanya diye imrendikleri !

Bu muydu uðruna beni feda ettikleri !

Bu muydu çocukluðumu gençligimi  feda etmek için gönderildiðim yer !

Gün geliyor ekmek almak için  para bulamýyorduk !

Almancý bu , bunda çok para vardýr  diye etiketlediginiz bizler aslýnda sizler kadar  þanslý deðildik!

Vatanýmýza kavuþmak, Ailemiz ile hasret geçirmek için en az 5 bin euro ya ihtiyacý olan 

Ve o parayida yemekten giymekten keserek biriktirip Vatanýna gelmek isteyen biçarelerdik...

Ama Almanlar bize yabancý , sizler bize Almancý dediniz !

Turkiyeye geldiðimizde bize 5 liralýk þeyi 15 liraya satmak için yarýþ ettiniz !

Halbuki biz ne sýkýntýlar çekerek Türkiye'mize

 Geliyorduk bilemediniz ...!

Ýnsanoðlu ne garip ! 

Bilmeden görmeden ne çok yargýsýz infaz yapýyor...

Gurbetçi zaten yâd ellerde yeterince üzülüyor!

Birde sizler can evinden vurmayýn!

Onlarý bagriniza basýn ,

Onlara kucak açýn, 

Onlar size hasret yaþýyor,

Turkiye'mize hasret yaþýyor ,

Gurbetten gelenlere Sevgi ile yaklaþýn lütfen, önyargi ile deðil.....!!


Almanya ya gittiðim sene çok garip ve yalnýzdým !

Tesettürlü olduðum için yadirganmistim !

Allahin Selamýný  veriyordum , ama  Türk Hanýmlar selamýmý almiyorlardi !

Çoðunluk islamdan uzak yaþýyordu o zamanlar !

Onlarýn içindeyken kendimi onlara kaptirmaktan ve nefsime uyarak onlara benzemekten çok korkuyor ve her gece Rabbime "bana yardim et beni yalniz birakma Allahim"  diye dua ediyordum ...  

Bir Kadir gecesi idi hiç unutmuyorum ,

Ben 19 yaþýmda ve 3 çocuk Annesi olmuþtum,

3 üncü çocuðum daha bebek olduðu için Camiye gidememistim ve çok üzülmüþtüm!

Çocuklarimin babasý Camiye gitmiþti ben ise bebeðimi ayaðýmda sallayarak uyutmaya çalýþýrken bir taraftanda ;

" Allah'ým  bana öyle bir imkân verki Ýslam dinini bilmeyen kullarýna anlatayým, senin dinini öðreteyim ne olur bana hayýrlý kapýlarýný aç yoksa bende cahil ve  islamdan habersizlere uyup kaybolacagim ! Ne olur bir imkan ver bana , senin dinini anlatabilmek için bana yardým et Allahim " diye dua ederek uyuya kalmýþým,

 derken çocuklarýmýn babasý beni heyecanla uyandýrdý" Ayþe kalk sana bir mujdem var kalk bir abdest al söyleyeceðim dedi.."

Ben heyecanla  yerimden firlayarak abdest aldým ve sabýrsýzlýkla bana vereceði müjdeyi bekledim ve þöyle söylemiþti " Ayþe bu gece Caminin Baþkaný beni çaðýrdý ve dediki , Ayþe Haným'in bilgili olduðunu ve dini bütün olduðunu duyduk , bizim Camide Hoca Hanýma ihtiyacýmýz var Ayþe Haným çocuklarýmýza ve hanýmlarýmýza Ýslami öðretip  dini eðitim verebilirmi  diye sordu " demezmi ...


Ben gözyaþlarýmý tutamamýþtým, sevinçten hüngür hüngür aðlýyordum !

"  Yarabbi  bu kadar çabuk mu kabul ettin dualarýmý sen ne büyüksün Allahim sen beni duydun ve dua'ma bu Kadir gecesinde ayný gecede icabet ettin ve cevap verdin , sana sonsuz hamd olsun Allahim " diyerek þükür secdesi yapmýþtým ve öylelikle o hafta Din derslerine baþlamýþtým çok þükür...

Ve benim Selamýmý almayan ve beni tesettürümden dolayý küçük gören o bayanlara Ýslamý ve dinimizi anlatmýþ ve namaza baþlamalarýna Kuran'ý Kerim öðrenmelerine vesile olmuþtum....

Çok þükür Rabbime'ki beni onlara deðil onlarý bana ve Ýslama uydurmuþtu...Elhamdülillah ..

Ve 24 sene boyunca bu görevde yüzlerce Türk ve yabancý talebe yetiþtirmek nasip olmuþtu..

Ýþte böyle sevgili okuyucularým Gurbette zor günleri bu þekilde Rahman'a yakýn yaþayarak geçirdim Elhamdülillah..

Evet sevgili okuyucularým acý Vatan Gurbette yaþadýðým acýlarýn yani sýra  bu gibi güzelliklerle oldu cok þükür. Daha nice hatýralar var böyle,

Zaman zaman sizler ile bir çoðunu paylaþmak istiyorum insaAllah...

Dedim ya ben acýyý da tatlýyý da mutluluðu da  hüznü de paylaþmayý seviyorum 

Sizler okudukça paylaþma isteðim dahada cok artýyor. Ýyiki varsýnýz....

Yine vaktinizi aldým sevgili okuyucularým , Hakkýnýzý helal edin!

Haftaya Pazar günü baþka bir konu ile aranýzda olmak dileði ile Rahman'a emanetsiniz 

Kalýn saðlýcakla 

Ayþe Yolcu

Yorumlar
Yorum  Dilek
Teþekkür
Bu güzel kalemi ve yüreði okumanýza vesile olan gazetenize teþekkür ederiz. Asýl teþekkür ruhunun güzelliðini bizimle paylaþan ayþe yolcu haným efendi için...


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri ,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Baðýrganlý
Cebeci
Babalý
Dikili
Sarýsu
Pembe Kayalar
Kovanaðzý
Kapri Koyu
Kefken
Kumcaðýz
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZELÝM TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kandýra Kefken Açýklarýnda 117 Mülteci Yakalandý
Gülþen - Yatcaz Kalkcaz Ordayým
Kandýra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Balýkçýlarla Karadeniz
Cem Yýlmaz Kandýra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
Grip Nasýl Geçer, Robin Van Persie Ýmza Töreni, Kadir Gecesi, GÖLCÜKSPOR, Kandýra Karpuzu, Cebeci Plajý, Kandýra Off Road Faciasý, Hülya Avþarýn Kýzý, Maðdur, Kerpe Miço Limaný, Beyoðlu Belediyesi Kefken Kampý, Survivor Baþvurusu, KEFKEN MÝÇO KOYU, HodriMeydan, Ahsen Okyar , Akdurak Mahallesi Muhtarý, Muðla, Muharrem Boz, Çelik Minare, kermes, Kubuzcu Köyü, Edvina Sponza, AREF E NE OLDU, Kocaeli Ýl Jandarma Komuranlýðý, HAFTANIN TWEETLERÝ, KANDIRA KAR YAÐIÞI, RECEP TAYYÝP ERDOÐAN, Electronic Frontier Foundation, KANDIRA DA HÝNDÝ ALABÝLECEÐÝM YERLER, Bedelli Askerlikte Son Dakika,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN