KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
KANDIRA AKP BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI KÝM OLACAK?
Kocaeli’nin turizme açýlan penceresi olan Kandýra Ýlçesi son 5 yýldýr oldukça kötü yöne
KOCAELÝSPOR 2-0 MUÐLASPOR
Kocaelispor, bugün konuk ettiði Muðlaspor’u zorlanmadan geçti.
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLAÞIMI
AK Parti Kandýra Belediye Baþkan Aday Adayý Yakup Karaaslan sosyal medya hesabýndan yaptýðý p
TAHÝR BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi'n
AYÞE YOLCU: GÖRDÜÐÜM RÜYA VE BEN
AYÞE YOLCU: GÖRDÜÐÜM RÜYA VE BEN
AYÞE YOLCU: GÖRDÜÐÜM RÜYA VE BEN
Ayþe Yolcu'nun 30.07.2018 tarihli köþe yazýsý..
  Bu haber, 30 Temmuz 2018, Pazartesi 11:14:58 tarihinde eklenmitir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ýn adý ile...

Sevgili okuyucularým bugünde sizler ile birlikte olmanýn mutluluðunu yaþýyorum .

Bu hafta'ki konumuz "Kadýn" olsun istedim...izniniz ile...

Bu devirde Kadýn olarak güçlü dirayetli ve dimdik ayaklarýnýn üstünde durmak, durabilmek çok büyük cesaret ve güç istiyor..

Hele de yalnýz bir Kadýn iseniz bu güç ve cesaret iki katýna kadar çýkýyor maalesef !

Çünkü  her daim ayaklarýnýzýn üzerine sapasaðlam basmak zorundasýnýz!

Bilirsiniz ki size yardým edecek sadece ve sadece Rabbiniz vardýr gerisi bir yerde bir þekilde sizi yalnýz býrakacaktýr..!

Kendimden örnek vermek istiyorum izniniz ile..

Ben oldum bittim hep yalnýz kaldým mesela ,

12 yaþýmda yatýlý Kuran kurslarýna gönderildim Ýstanbula, Anadan babadan kardeþten memleketimden uzak býrakýldým ! 

Daha küçücük yaþta gurbete alýþtýrmaya baþlanmýþtým ne yazýkki, iki yýl gurbette okudum ! Henüz ana kuzusu iken koparýlmýþtým sevdiklerimden !!

14 yaþýma gelince evlendirilip yine gurbete gönderilmiþtim !

Küçük bir Kadýn olmanýn zorluklarý o zaman baþlamýþtý bende ..

Yalnýz ve çaresiz! gurbet ellerde güçlü bir Kadýn olabilmek için çok acýlar çektim!

Hep kendim ile yarýþtým ,

Tek rakibim yine kendim oldu 

Kimseyi kýskanmadým ,

Kimseye düþmanlýk etmedim ,

Kimseyi incitmemek için hep kendimden ödün verdim fedakarlýk ettim !

Hep hayýrlý olmaya çalýþtým, 

Alan el olmaktan ziyade  veren el olmak istedim !

Bunu kendime görev bildim !

Biliyordum ki veren el alan elden üstündür Allah katýnda...

Baþkalarýný mutlu etmek beni de ziyadesi ile mutlu ediyordu çünkü ..

Tabiri caizse hiç kendim için yaþamadým!


Diyeceksiniz ki ;  yaranabildinmi millete ? 

Hayýr ! Yaranamadým!

Uykularýmý feda ettiðim 

Zamanýmý feda ettiðim 

Çoðu zaman çoluk çocuðumu feda ettiðim o dostlar Arkadaþlar yani kadýnlar; gün geldi yaptýklarýmý takdir etmek yerine açýðýmý araþtýrdý!

Kusurumu bulmak dedikodumu yapmak için yarýþtýlar!

Ben ekmeðimi aþýmý paylaþtým 

Gurbet elde herkesi abla kardeþ bildim 

Derdimi sevincimi paylaþtým!

Yüzüme karþý caným cicim diyenler arkamdan kuyumu kazmaya baþladýlar!

Çünkü ben onlar gibi deðildim, farklýydým !

Beni al aþaðý yapmak kusurumu bulup beni kendilerinden aþaðýya çekmek için  ellerinden geleni ardlarýna býrakmadýlar  .!!

Hep aðlardým! Allah'ým neden neden diye !

Neden güçlü kadýnlarý kimse sevmiyor !

Neden ! 

Ben ne yaptým onlara ! 

Ne olur sen beni terketme Allah'ým !

Beni sen sev ! 

Kimse sevmesede olur !

Beni senden daha iyi tanýyan olamaz !

Sen ki beni benden iyi tanýyorsun! 

Biliyorsun ,

beni bu milletin eline diline düþürme!

Sen beni býrakma! bana gücenme !


Beni sen terk etme Allah'ým !

Diyerek aðlaya aðlaya uyuyakaldým bir gece ..!

O gece rüyamda " Wendlingen" Camiinde Kuran dersi veriyorum ve ders olarakta Duha süresinin üç ayetine kadar okuyorum ama ne okuma o öyle, muhteþem bir ses ve yorum ile kendi kendime hayran oluyorum  rüyamda,yine diyorum ki; niye sadece 3 ayetini okuyorum ki devam da okusam ya , yok yok 3 ayeti þimdilik yeter diyorum 

Ve o an uyanýyorum....

Uyanýr uyanmaz da hemen Duha süresinin manasýna bakmak istedim heyecan ile.

Çünkü biliyordumki Kuraný-Kerimin her ayetinde bizlere bir mesaj vardý ve Rabbim bana mesaj göndermiþti uykumda ...

Hemen açtým Kuraný Kerimi ve mealine baktým Duha süresinin 3 ayetinin ve gözyaþlarýna boðuldum sevinçten...

Þöyle yazýyordu ayette ..

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ýn adýyla,

﴾1-3﴿ Kuþluk vaktine ve sükûna erdiðinde geceye yemin ederim ki Rabbin seni terk etmedi ve sana darýlmadý ...

Aman Allahým !  bu nasýl bir müjdedir böyle ,sana sonsuz hamd olsun Allah'ým, sen bu 

garip kulunun feryadýný duydun ve Ayetlerin ile bana cevap verdin ,Allah'ým seni ne kadar tesbih etsem,sana ne kadar hamd etsem azdýr seni çok seviyorum Allah'ým,sen kullarýný duyuyor ve onlar ile Kuraný Kerim ile konuþuyorsun sen benim tek sýðýnaðýmsýn Yarabbiii..

Diyerek;  sesli sesli hem aðlamýþ hem'de zikretmistim Rabbimi....

Ýþte o an anladim ki benim tek dostum Rabbim'miþ ....

Demek'ki kullara yaranmak deðilmiþ marifet !

Kullar nankör müþ 

Ne yaparsan yap güçlü bir Kadýnsan,kadýnlar tarafýndan eziliyor ve kýskanýlýyorsun !


Kaderim di belkide benim bu..

Hep böyle oldu maalesef!

Hayatým boyunca hep Kadýnlardan çok çektim...

Neden biz dost olmayý bilemiyoruz arkadaþlar !?

Neden kadýný yine kadýnlar eziyor üzüyor !?

Hep böylemi olmalý yani ?

Kadýnlar karþýlarýnda kendilerinden daha güçlü birini görmeye niye tahammül edemez anlamýyorum!

Takdir etmeliyiz  güçlü ve yalnýz kadýnlarý sevgili okuyucularým ..

Güçlü kadýnlarýn bu güce kavuþabilmeleri için ne kadar acýlar çektiðini ve o acýlar sayesinde olgunlaþtýðýný sert bir kaya gibi olduðunu düþünmelisiniz ,  en azýndan deneyin çünkü sende bir kadýnsýn ve kadýnýn halinden yine bir kadýn olarak sen anlamalýsýn...


Dost olmayý baþarmalýyýz 

Sevgi dolu olsun kalplerimiz,

Kin nefret deðil !!!

Sevelim birbirimizi yermeyelim !

Kalplerimize Sevgi tohumu ekelim 

Haset tohumlarýný tamamen yok edelim insaAllah sevgili okuyucularým  ...

Sözlerimi "Gurbet icimde bir yara" adlý kendi  kitabýmýn kapak sayfasýndaki aðlayarak yazdýðým  þiirimle bitirmek 

Ýstiyorum müsaadenizle...

Bakmayýn etrafýmýn bu kadar kalabalýk olduðuna,adý sadece kalabalýk aslýnda..

Bakmayýn siz benim telefonumun bu kadar çaldýðýna; ihtiyacým olduðunda kimse aramaz aslýnda...

Bakmayýn siz benim bu kadar neþeli olduðuma;

Tebessümlerimden hüzün,gülüþlerimden isyan kopar , dikkatlice duyulduðunda...

Bakmayýn siz benim gözlerimin böyle ýþýl ýþýl parladýðýna, Bakmasýný bilen fark eder,

buðuludur aslýnda.....

Bakmayýn siz benim yüzlerce insan arasýnda yaþadýðýma, ben bunca insan içinde, Anadan doðma yalnýzým aslýnda......

Dost olmak ve dost kalabilmek ümidi ile kalýn saðlýcakla sevgili dostlar..


Ayse Yolcu..

Yorumlar
Yorum  Nilgün
Merhaba
Kaleminize saðlýk Ayþe haným


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri AYÞE YOLCU, KANDIRA HABER,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Baðýrganlý
Cebeci
Babalý
Dikili
Sarýsu
Pembe Kayalar
Kovanaðzý
Kapri Koyu
Kefken
Kumcaðýz
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZELÝM TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kandýra Kefken Açýklarýnda 117 Mülteci Yakalandý
Gülþen - Yatcaz Kalkcaz Ordayým
Kandýra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Balýkçýlarla Karadeniz
Cem Yýlmaz Kandýra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
KOCAELÝ MÝLLETVEKÝLÝ LÝSTESÝ 2018, Kocaeli Kandýralýlar Derneði, Kumcağız Kafatası, Kandýra Sarýsu, Kandýra Sahilleri, Yýldýrým, CEBECÝ PLAJ FUTBOLU TURNUVASI 2018, Kandýra þezlong, MHP, SURVIVOR ACUN ILICALI, KUMCAÐIZ MAVÝ BAYRAK, KANDIRA YOLLARI, KANDIRA 2018 KAZA, BEDELLÝ PARASI, Bozburun Köyü, KERPE KAYALIKLAR ÝNTÝHAR, Kandýra MHP Kongre, Serap Kýlýç, MHP Kandýra, Mini, Sulama Kanalý, Yýlbaþý Hindisi, Kandýra Köyleri, Kýrsal ve Tarýmsal Alanlar Þube Müdürü, Baklava nasýl þerbetlenir, Kandýra'da Okul Müdürleri Belli Oldu, Fikri Iþýk, OCAELÝSPR-GÜNGÖRENSPOR MAÇI HANGÝ KANALDA, Ýzmit-Kandýra Yolu, Meclis Kararlarý,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN