KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
KANDIRA AKP BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI KÝM OLACAK?
Kocaeli’nin turizme açýlan penceresi olan Kandýra Ýlçesi son 5 yýldýr oldukça kötü yöne
KOCAELÝSPOR 2-0 MUÐLASPOR
Kocaelispor, bugün konuk ettiði Muðlaspor’u zorlanmadan geçti.
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLAÞIMI
AK Parti Kandýra Belediye Baþkan Aday Adayý Yakup Karaaslan sosyal medya hesabýndan yaptýðý p
TAHÝR BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi'n
KUMCAÐIZ PLAJI'nda MAVÝ BAYRAK TÖRENÝ
KUMCAÐIZ PLAJI'nda MAVÝ BAYRAK TÖRENÝ
KUMCAÐIZ PLAJI'nda MAVÝ BAYRAK TÖRENÝ
Kandýra Kumcaðýz Halk Plajý’nda Mavi Bayrak teslim töreni gerçekleþtirildi
  Bu haber, 02 Agustos 2018, Persembe 11:21:16 tarihinde eklenmitir.

Kocaeli Büyükþehir Belediyesi’nin Ýzmit Körfezi ve sahillerde hayata geçirdiði örnek çalýþmalar meyvelerini veriyor. Daha önce Kandýra ilçesi Cebeci, Kerpe ve Baðýrganlý ile Karamürsel ilçesi Altýnkemer Halk Plajlarýna sunulan Mavi Bayrak, geçtiðimiz aylarda Kandýra Kumcaðýz Plajý’na da verildi. Merkezi Danimarka Kopenhag’ta bulunan Uluslararasý Çevre Eðitim Vakfý-FEE tarafýndan, gerekli þartlarý taþýyan plajlara verilen Mavi Bayrak, Kandýra Kumcaðýz halk plajýna da sunuldu. Bu kapsamda Kandýra Kumcaðýz halk plajýnda Mavi Bayrak teslim töreni gerçekleþtirildi. 

TÖRENE YOÐUN ÝLGÝ

Kumcaðýz plajýnda gerçekleþen Mavi Bayrak teslim törenine Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katýrcýoðlu, Büyükþehir Belediyesi Baþkan Danýþmaný Nermin Tol, Kandýra Kaymakamý Mehmet Ünal, ilçe belediye baþkanlarý ve vatandaþlar katýldý.

“BEÞÝNCÝ MAVÝ BAYRAÐIMIZI KUMCAÐIZ’DA DALGALANDIRIYORUZ”

Kumcaðýz sahilindeki törende konuþan Baþkan Karaosmanoðlu “Bugün burada sizlerle birlikte yeniden bir baþarý ve azim öyküsüne þahit oluyoruz. Ne mutlu bize ki, Kocaeli’mize beþinci mavi bayraðý kazandýrmýþ olmanýn haklý gururunu yaþýyoruz. Biz göreve geldiðimiz günden bu yana, bu güzel kentin çehresinin gözlerimize ve gönüllerimize hitap etmesi için çalýþtýk, çalýþýyoruz. Hemþehrilerimizin layýk olduðu yaþama kavuþmasý için elimizden gelenin fazlasýný yapýyoruz. Çünkü biz, bir þehri þehir yapan her þey için sorumluluk sahibiyiz. Hele ki çevreye yapýlan yatýrýmlar bizim için elzemdir.” dedi.

“PLAJLARIMIZ BÝR DOÐA HARÝKASI”

Kandýra plajlarýmýzýn her biri bir doða harikasý diye sözlerini sürdüren Baþkan Karaosmanoðlu” Sahillerimizi, Akdeniz, Ege sahillerini aratmayacak donanýma kavuþturduk. Ýlk mavi bayraðý tarihinde ilk kez Ýzmit Körfezi’nin bir kýyýsý olan Karamürsel Altýnkemer Sahili’nde aldýk. Ýkinci mavi bayraðý Kandýra Cebeci’ye; üçüncü mavi bayraðý Kerpe’mize, dördüncü mavi bayraðý Baðýrganlý’ya kazandýrdýk. Þimdi de beþinci mavi bayraðý Kumcaðýz’da dalgalandýrýyoruz. Uluslararasý Çevre Eðitim Vakfý tarafýndan kriterlerini yerine getirdiðimiz için plajýmýza verilen mavi bayraðýmýzý göndere çekiyoruz” þeklinde konuþtu.

PLAJ VE TEMÝZ ÇEVRE KONULU RESÝM YARIÞMASI

Kumcaðýz sahilindeki mavi bayrak teslim töreninde ayrýca çocuklar el emekleriyle renk kattý. Sahildeki törende çocuklara yönelik mavi bayraklý plaj ve temiz çevre konulu resim yarýþmasý yapýldý. Yarýþmada ilk üçe giren Gökçe Samanlý, Eylül Sultan Þeker ve Elif Su Demir’e hediyelerini Baþkan Karaosmanoðlu ve Kocaeli Milletvekili Katýrcýoðlu taktim etti.   

MAVÝ BAYRAK SAYISI BEÞ OLDU

Büyükþehir Belediyesi, 2012 yýlýnda Karamürsel Altýnkemer Halk Plajý ile ilk mavi bayraðýný aldý. 2013 yýlýnda ikinci mavi bayraðýný da Kandýra Cebeci Halk Plajý ile alan Büyükþehir Belediyesi, 2015’te de bu iki mavi bayraðý korudu. 2016 yýlýnda Mavi Bayrak Jürisi tarafýndan Kandýra Kerpe Plajý mavi bayraða layýk görülürken, 2017 yýlýnda Uluslararasý Mavi Bayrak Jürisi, yapýlan deðerlendirme sonucunda Baðýrganlý Halk Plajý’na da Mavi Bayrak verilmiþti. Bu yýl Mavi Bayrak’a Kandýra Kumcaðýz plajý da layýk görüldü.

ATIKLAR ARTIK DENÝZE DEÐÝL, ARITMA TESÝSLERÝNE GÝDÝYOR

Kocaeli Büyükþehir Belediyesi çevreye gösterdiði hassasiyet sayesinde artýk Ýzmit Körfez’inde bile denize girilebilir olundu. Deniz Uçaðý, deniz temizleme araçlarýnýn yaný sýra, Körfez’e akan atýksularýn yüzde 99’ini arýtýlarak denize ulaþtýrmayý baþardý. Ýzmit Körfez’i 40 yýl önceki temizliðine ve güzelliðine tekrar kavuþtu. Kocaeli Büyükþehir Belediyesi ÝSU Genel Müdürlüðü, kent genelinde hayata geçirdiði arýtma tesisleri ile de Türkiye de yeni bir rekora imza attý.

ÖNEMLÝ KRÝTERLER

Plajlarýn Mavi Bayrak alabilmeleri için bazý kriterlere sahip olmalarý gerekiyor. Sezon içerisinde 15 gün ara ile deniz suyu analizleri yapýlmalý. Ayrýca, plajý kullananlarýn güvenliðini öngören cankurtaran bulundurulmasý gerekiyor. Sahillerde su sporlarý ile yüzme alaný ayrýlarak, acil durum planý, çevre yönetimi ve engellilere modern hareket olanaklarý saðlanmasý þartý bulunuyor.

ÇEVRE EÐÝTÝMÝ VE BÝLGÝLENDÝRME

Mavi Bayrak verilmesinde birçok kriterler deðerlendiriliyor. Bunlardan ilki çevre eðitimi ve bilgilendirme baþlýðýnda ele alýnýyor.

Kriter 1: Mavi Bayrak Programý ve diðer FEE eko-etiketi ile ilgili bilgiler plajda sergilenmelidir.

Kriter 2: Sezon süresince farklý kategorilerde en az beþ çevre bilinçlendirme etkinliði gerçekleþtirilmelidir.  

Kriter 3: Yüzme suyu kalitesi bilgileri (deniz suyu analiz sonuçlarý) plajda sergilenmelidir.

Kriter 4: Plajý kullananlara, yörede yer alan kýyý alanlarý ekosistemi, hassas doðal alanlar ve çevresel özellikleri ile ilgili bilgiler verilmelidir

Kriter 5: Plajda bulunan donanýmý ve olanaklarý gösteren bir harita Mavi Bayrak Panosunda sergilenmelidir.

Kriter 6: Yasalara göre hazýrlanan plaj davranýþ kurallarý panoda sergilenmeli ve plaj kullanýmýný düzenleyen yasalar istenildiðinde kolayca ulaþýlabilecek bir yerde bulundurulmalýdýr.

YÜZME SUYU KALÝTESÝ

Kriter 7: Plaj, numune alým yöntemi ve numune alma takvimi konusundaki þartlara tamamen uymalýdýr.

Kriter 8: Plaj, alýnan numunelerin analizi konusunda yüzme suyu kalitesi analiz standartlarý ve þartlarýna tamamen uymak zorundadýr.

Kriter 9: Sanayi ve kanalizasyon atýklarý plaj alanýný etkilememelidir.

Kriter 10: Yüzme suyu deðerleri, mikrobiyolojik parametreler için verilen limitler içerisinde olmalýdýr.

Kriter 11: Yüzme suyu fiziksel ve kimyasal parametreler için verilen limitler içerisinde olmalýdýr.

ÇEVRE YÖNETÝMÝ

Kriter 12: Plajýn baðlý olduðu yerel yönetim/plaj yöneticisi plajlarda çevresel denetimleri ve kontrolleri yapmak ve bir çevre yönetim sistemini oturtmak amacýyla belde bazýnda Mavi Bayrak Plaj Yönetim Komitesi oluþturulmalýdýr.

Kriter 13: Plaj, arazi kullanýmý ve iþletme açýsýndan kýyý alanlarý kullanýmýný içeren tüm yasalara uymalýdýr.

Kriter 14: Hassas alanlarýn yönetiminde ilgili yönetmeliklere uyulmalýdýr.

Kriter 15: Plaj temiz tutulmalýdýr.

Kriter 16: Plaja gelen yosun ve diðer doðal bitki kalýntýlarý, kötü bir görüntü yaratmadýðý sürece plajda býrakýlmalýdýr. 

Kriter 17: Plajda yeterli sayýda çöp kutusu, atýk konteynýrý bulunmalý, düzenli olarak boþaltýlmalý ve temiz tutulmalýdýr.

Kriter 18: Plajda geri dönüþtürülebilen atýklarýn ayrý ayrý toplanabilmesi için imkanlar olmalýdýr.

Kriter 19: Yeterli sayýda sýhhi olanaklar (tuvalet-lavabo) bulunmalýdýr.

Kriter 20: Sýhhi olanaklar temiz tutulmalýdýr.

Kriter 21: Sýhhi olanaklar atýksu sistemine baðlý olmalýdýr.

Kriter 22: Plajda izinsiz kamp, araç kullanýmý ve herhangi bir atýk boþaltýmý yapýlmamalýdýr.

Kriter 23: Köpekler ve diðer evcil hayvanlarýn plaja giriþleri katý bir þekilde kontrol edilmelidir. 

Kriter 24: Plajýn bütün yapý ve ekipmanlarý bakýmlý olmalýdýr.

Kriter 25: Yörede deniz ve tatlýsu hassas alanlarý varsa, buradaki doðal yaþamý izleme programý uygulanmalýdýr.

Kriter 26: Plaj alanýna ve belde içerisinde sürdürülebilir ulaþým araçlarý (toplu taþýma, bisiklet vb.) teþvik edilmelidir.

CAN GÜVENLÝÐÝ VE HÝZMETLER

Kriter 27: Ýhtiyaca cevap verebilecek sayýda cankurtaran ve gerekli tüm malzemeleri plajda bulundurulmalýdýr.

Kriter 28: Plajda ilkyardým malzemeleri bulundurulmalýdýr.

Kriter 29: Kirlilik kazalarý ve riskleri ile mücadele edebilecek acil durum planlarý oluþturulmalýdýr.

Kriter 30: Plajda farklý kullanýmlar sonucu olabilecek kazalara karþý önlemler alýnmalýdýr.

Kriter 31: Plajda kullanýcýlarýn güvenliði için gerekli önlemler alýnmalýdýr.

Kriter 32: Plajda içme suyu bulundurulmalýdýr. 

Kriter 33: Beldede en az bir Mavi Bayraklý plajda engelliler için tuvalet, eriþim rampasý gibi imkanlar bulunmalýdýr.

 

 

 

 

Yorumlar


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri KUMCAÐIZ MAVÝ BAYRAK,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Baðýrganlý
Cebeci
Babalý
Dikili
Sarýsu
Pembe Kayalar
Kovanaðzý
Kapri Koyu
Kefken
Kumcaðýz
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZELÝM TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kandýra Kefken Açýklarýnda 117 Mülteci Yakalandý
Gülþen - Yatcaz Kalkcaz Ordayým
Kandýra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Balýkçýlarla Karadeniz
Cem Yýlmaz Kandýra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
Halil Olgaç, gebze, OCAELÝSPR-GÜNGÖRENSPOR MAÇI HANGÝ KANALDA, Define Avcýlarý, Kandýra Satýlýk, Transfer, kefken, Tohum Nereden Alýnýr, Bayram Namazý Kýlýnýþý, kandýra, Metin Kulaç, Kandırada Cinayet, Kandýra Akçakoca Ýlköðretim Okulu, Kandıra Ceset, Rusya Devlet Baþkaný, Haydar Akar, C, VLKAN ÞEN KAÇ MAÇ CEZA ALDI, Tarýma Destek Projesi, Kerpe Verd Otel, Kandýra KO-MEK, Fahri Buruþ, FETO MAHKEME 2018, KANDIRA HÝNDÝSÝ NERDEN ALINIR, semizotu, .Ucuz Kýþ Lastiði, Kandýra Kaymaz Erikli Köyü, Þehit Rafet Karacan Bulvarý, Kocaeli Kent Konseyi, BÝM ÇALIÞANI OLMAK 2018,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN