KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
KANDIRA AKP BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI KÝM OLACAK?
Kocaeli’nin turizme açýlan penceresi olan Kandýra Ýlçesi son 5 yýldýr oldukça kötü yöne
KOCAELÝSPOR 2-0 MUÐLASPOR
Kocaelispor, bugün konuk ettiði Muðlaspor’u zorlanmadan geçti.
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLAÞIMI
AK Parti Kandýra Belediye Baþkan Aday Adayý Yakup Karaaslan sosyal medya hesabýndan yaptýðý p
TAHÝR BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi'n
AYÞE YOLCU: KORKMA EMROLUNDUÐUN GÝBÝ DOSDOÐRU OL!
AYÞE YOLCU: KORKMA EMROLUNDUÐUN GÝBÝ DOSDOÐRU OL!
AYÞE YOLCU: KORKMA EMROLUNDUÐUN GÝBÝ DOSDOÐRU OL!
Kandýra Haber köþe yazarlarýndan Ayþe Yolcu' nun 26.09.2018 tarihli köþe yazýsý sizlerle.
  Bu haber, 26 Eylul 2018, Carsamba 14:30:57 tarihinde eklenmitir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ýn adý ile...

Sevgili Dostlar Allahýn selamý bereketi üzerinize olsun..

Ilk önce þunu belirtmek  istiyorum ..

Gecen hafta ve bu haftaki gecikmeden dolayý okuyucularým 'dan  özür diliyorum, 

yazýlarýmý takip eden Arkadaþ ve dostlarým köþe yazýmý aradýklarýný ama bulamadýklarýný ve neden yazmadýðýmý sordular , 

Çok yoðun olduðum için yazma fýrsatým olmadýðýný söylemek isterim..

Ayrýca  bu ilginiz  beni ziyadesi ile mutlu ediyor 

Hepinize ayrý ayrý teþekkürlerimi arz ederim...

Bugün bir Hadis'i Þerif i konuþalým istiyorum izniniz ile.

“Bir kötülük gördüðünüzde, onu elinizle düzeltin;

 eðer buna gücünüz yetmezse, dilinizle düzeltin; 

eðer buna da gücünüz yetmezse kalbinizden buðzedin;

 buðzetmek imanýn en zayýf fiilidir.”

Bizler Elhamdülillah Müslümanýz ,

Müsluman demek hakký savunmak hakkýn yanýnda olmak demektir.

Adalet kavramý çok önemlidir,

Bir yanlýþ görüldüðünde susmak ve göz yummak bize yakýþmaz..!!

Eðer yanlýþlýklar karþýsýnda susarsak bir gün devran döner ve  o yanlýþ bizede yapýldýðýnda kimseye suç bulamayýz öyle deðilmi?

O yüzden nerede bir yanlýþ yapýlýyor ise o yanlýþa bir müslüman olarak dur demeliyiz ,

Yanlýþa yanlýþ diyemiyorsak âdil olduðumuz söylenemez.

Kaldý'ki  sadece yanlýþý seyredip, kalben buðzetmek imanýn en zayýf fiilidir diyen bir Peygamberin ümmetiyiz .(s.a.v)

Susmayalým !

Yanlýþ gördüðümüz her bir konu hakkýnda doðruyu savunalým  Arkadaþlar...

Kimseden korkmadan çekinmeden doðruyu söyleyelim....

Menfaatleriniz gereði yanlýþýn yanýnda olursanýz kiþiliðinizden ödün vermiþ olursunuz ..

Kiþilik sahibi olanlar , asla yanlýþ yerde durmazlar , her ne olursa olsun ucunda ölümde olsa dogruyu söylemekten,hakkýn yanýnda yer almaktan çekinmezler ,korkmazlar!

Bakýyorum da ilk önce eleþtirip  yerden yere vuranlar, sonrada birde bakmýþsýn ki can ciðer dost olmuþlar..

Nedir bu ikiyüzlülük anlam veremiyorum doðrusu  !

Dostmusun ! Düþmanmý?

Safýný belli etmelisin...

Sinsi olma !

Ýkiyüzlü münafýk da olma !

Menfaat için dostunu satma !

Çýkar uðruna karakterinden ödün verme !

Karþýndaki kim olursa olsun Hak ne ise onu savun ,Korkma!!!

Arkasýndan kötüleyipte yüzüne gülme !!

Hazreti Mevlana ne diyor; 

 " ya olduðun gibi görün ya da göründüðün gibi ol "

Çýkar uðruna yanlýþ kiþinin , kiþilerin yanýnda durmayalým !

Dosdoðru olalým  ..

Bir öyle bir böyle olmayalým ...

Sevmiyorsak seviyor görünmeyelim ..

Yanlýþ bir fiil yapýldýðýnda doðruymuþ gibi 

Kiþilerin gözüne girmek için  kimsenin yüzüne gülmeyelim..

Kalbimize dönüp  bakalým bize ne söylüyor!

Vicdanýmýz her zaman doðruyu söyler unutmayalým..

Vicdanen rahatsýz olduðumuz bir þeyin peþinden gitmeyelim...

Hak ve hukuku gözetelim, bize bir Müslüman olarak bu yakýþýr..

Birde öyle bir hâle geldik'ki ; 

Yanlýþa yanlýþ diyemediðimiz gibi doðru söyleyenleride yerden yere vuruyoruz ! Bunu yapmayalým ..

Birilerine yaranmak için doðru söyleyeni ezmeyelim..

Her zaman doðrunun ve doðru söyleyenin ve cesurca davrananýn  yanýnda olursak bir gün o doðru kiþi ve kiþiler sizinde bizimde hakkýmýzý savunur unutmayalým ...

Hiç birimiz kusursuz deðiliz elbette,

Hatasýz kul olmaz ama bile bile ayný  hatayý tekrar tekrar yapanlara gülümser isek yaptýðýnýn doðru olduðunu ve kimsenin onlarý yadýrgamadýðýný düþündürmüþ oluruz ve bunun  vebali bize yeter Arkadaþlar .

Allah her zaman doðrunun ve hakkýn yanýndadýr..

Rýzýk konusunda kula kulluk yaraþmaz 

Rýzkýmýzý veren Alahtýr ...

Allaha teslim olursak Allah bizi davamýz da yalnýz býrakmaz, unutmayalým..

“Yani: Eðer ümmetim bir zalime “Ey zalim!” demekten korkar hale gelmiþse, artýk onun varlýðý ile yokluðu arasýnda bir fark yoktur. Allah da onlarý orta yerde býrakýr. Onlara yardým etmez, zelil kýlar. Onlarý yapacaklarý isyanlarýyla (ve karþýlaþtýklarý zulümlerle) baþ baþa býrakýr.” 

(Feyzu’l-Kadir,1/354)

Haksýzlýk, zulümdür. Zulüm, zulmettir. Zulmet, karanlýktýr. Karanlýk anca adaletle aydýnlanýr. Zalimlik en büyük günahlardandýr.

Haksýzlýða uðrayan maðdur ve mazlumdur. Haksýzlýk karþýsýnda eliyle, diliyle ve kalbiyle harekete geçip engelleme çabasý göstermeyen haksýzlýk yapan kadar mesuldür.

Görüldüðü gibi dostlar ;

Haksýzlýk karþýsýnda susan, dilsiz þeytandýr sözü, zulme rýza göstermenin þeytan iþi olduðunu anlatýr.

Dik duralým eðrilmeyelim..

Hiç bir zaman Hak yiyenlerin yanýnda yer almayalým ...

Cesur olalým bizede bu yakýþýr sevgili Arkadaþlar .

Ýnþallah mesajýmý almýþsýnýzdýr..

Allah'ýn selamý selameti üzerinize olsun 

Kalýn saðlýcakla sevgili okuyucularým...


Ayþe Yolcu ...

Yorumlar


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri AYÞE YOLCU, KANDIRA HABER, AYÞE YOLCU 26.09.2018,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Baðýrganlý
Cebeci
Babalý
Dikili
Sarýsu
Pembe Kayalar
Kovanaðzý
Kapri Koyu
Kefken
Kumcaðýz
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZELÝM TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kandýra Kefken Açýklarýnda 117 Mülteci Yakalandý
Gülþen - Yatcaz Kalkcaz Ordayým
Kandýra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Balýkçýlarla Karadeniz
Cem Yýlmaz Kandýra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
Dr.Ayþegül Kanbak, teee, Kutsal Topraklar, KOCAELÝ HAVA DURUMU, Youtube to MP3 Dönüþtürme Programý, KOÜ Umuttepe Týp Fakültesi, CHP KANDIRA KADIN KOLLARI, Fatih Tekke, iPhone 3G Kapatma Sorunu, Kandıra Belediye Başkan Yardımcısı, Kandýra Sarnýçlar Köyü, Kandýraspor, Kandýra Sanayi Sitesi, Kandýra Belediyesi Aralýk Ayý Meclis Kararlarý, Þeref Vural, KANDIRA TOKÝ TAM LÝSTE, KORAY AVCI, OKAN KURT, Bayram Namazý Saatleri, Kandýra Geleneksel Yaðlý Pehlivan Güreþleri, Sismolojik Ýzleme ve Deprem Eðitim Merkezi, Akova Ýnþaat-Ercan Þertürk Ýnþaat, AK Parti, Seda Meþe, KOCAELÝSPOR STADI, KANDIRA DERYA ULUÐ, Tohum Desteði, Kandýra Seçim, Deniz Yýldýzý 2016 Tatbikat, 1.Piyade Tugay Komutanlýðý Kandýra,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN