KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
KANDIRA AKP BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI KÝM OLACAK?
Kocaeli’nin turizme açýlan penceresi olan Kandýra Ýlçesi son 5 yýldýr oldukça kötü yöne
KOCAELÝSPOR 2-0 MUÐLASPOR
Kocaelispor, bugün konuk ettiði Muðlaspor’u zorlanmadan geçti.
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLAÞIMI
AK Parti Kandýra Belediye Baþkan Aday Adayý Yakup Karaaslan sosyal medya hesabýndan yaptýðý p
TAHÝR BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi'n
AYÞE YOLCU: MAKAM VE KOLTUK SEVDASI ÝLE GELMEYÝN..!
AYÞE YOLCU: MAKAM VE KOLTUK SEVDASI ÝLE GELMEYÝN..!
AYÞE YOLCU: MAKAM VE KOLTUK SEVDASI ÝLE GELMEYÝN..!
Kandýra Haber köþe yazarlarýndan Ayþe Yolcu' nun 07.10.2018 tarihli köþe yazýsý sizlerle.
  Bu haber, 07 Ekim 2018, Pazar 14:04:16 tarihinde eklenmitir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ýn adý ile..

Þu sýralar gündem de yine seçim var 

Ve bir kandýralý olarak fikirlerimizi söylemek en doðal hakkýmýz elbette.

Duyduðumuza göre bir sürü alakalý alakasýz isimler aday adayý olmaya hazýrlanýyormuþ..

Kimisi ; benim adaylýðým garanti, ben yetkililer ile görüþtüm ,kesin ben aday olacaðým diyormuþ..

Kimisi kendi reklamýný yapmak için piyasaya çýkýyor..nam olsunda kâr olmasýn misali.

Ya Allah aþkýna artýk þu kandýramýz için guzel þeyler yapabilecek yüreðine ve bileðine güvenen, Haramý helali bilen, kul hakkýna riayet eden, yetimin hakkýný gözeten , içi dýþý hizmet aþký ile dolu olan ve gecesini gündüzünü memleketi için halký için feda edebilecek olan  yiðitler çýksýn meydana !!!

Yeter artýk ya yeteeerrrr !!!!

Ben 35 sene önce Kandýramý nasýl býrakýp Almanyaya gitti isem döndüðümde de yine ayný Kandýra ile karþýlaþtým..

Kandýra merkezde hic bir  yenilik ve düzenleme yok..

35 sene önce de ayný idi þimdi de ayný..

Soruyorum Baþkanlar'a !

Ne yaptýnýz ya bunca sene?  onca belediye baþkaný geldi geçti ne yaptýnýz ???????

O kadar topraðýmýz var ve o kadar çok imkânýmýz varken ;

söyleyin ne yaptýnýz???

Turizm sektöründe faaliyet gösteren bir beldeyiz , yerli turist sayýsý o kadar cokki 

Ve bunu deðerlendiremeyecek kadar acizmisiniz !

Hiç mi fikir üretemiyorsunuz ?

Hiçmi vizyonunuz yok ?!

Hiçmi geliþmiþ ülke ve Þehirleri takip etmiyorsunuz ?!

Hayal gücünüzmü yok yoksa hayalleri gerçekleþtirecek cesaret ve gücünüzmü?


Geliþi güzel iþler yapýyorsunuz !

Bir iþ yapýyorsunuz bir sene geçmeden kýrýlýp dökülüyor..

Mesela kaldýrým taþlarý ; ya yerinden çýkýyor yada çöküp eðri büðrü bir þey oluyorki kaldýrým demeye bin þahit gerek !!

Yer altý çöp sistemine geçilmeli bir an önce,

Çöp konteynerlerinin olduðu yerler pislikten geçilmiyor..!

Rezillikten baþka birþey deðil ! insan utanýyor ya !

 Bizim söylemekten dilimizde tüð bitti ama dinleyen yok.

Ya yenilik namýna birþey yok .

Kandýra dün ne ise bugünde yine ayný, böyle olmamalýydý.!

Yerli Turizmde tercih edilen bir beldeyiz ama hiç bir yenilik yok memleketimizde, bu çok acý !!

Yeni seçilecek olan Belediye Baþkaný aday adaylarý öyle bir vizyon ve öyle bir projeler ile gelmeliki artýk bu gidiþata bir son vermeli..

Hedefleriniz memleket sevgisi olmalý ,

Millet sevgisi olmalý.


Makam ve koltuk sevdasý ile gelmeyin !!

Kalýcý eserler yapmak,belde halkýný kalkýndýrmak amacýnýz olsun.

Hoþgörülü ve alçak gönüllü olmayý kendinize bir görev addedin...

Gençler için bir proje yapýn ,

Kadýnlar için bir proje yapýn,

Yaþlýlar için de bir proje  yapýn ..

Neden Kandýrada hiç bir þey yok diyelim?

Neden baþka bir mekana gitme gereksinimi duyalým nedeennn???

Eðer hakikaten Belediyeler güzel projeler üretmiþ olsa,  biz bize yeteriz, memleketimizden göç etmek zorunda kalmaz kimse.

Ýþ sahalarý yok denecek kadar az !

Senelerdir süre gelen þu Gýda organize sanayi bölgesi çözüme ulaþmýþ olsaydý yada bunun üzerine gerçekten fazlasý ile durulsaydý bugün daha farklý olmazmýydý..?

Nede olsa sizin cebiniz doluyor öyle deðilmi !

Nede olsa sizin ihtiyacýnýz yok deðilmi !

Halk ne þekilde çalýþýrsa çalýþsýn !

Evine ekmeðini,çocuðuna isteklerini alabiliyormu? 

umrunuzdamý ?


Ah ah !!

Bir Nam olsunda Belediye Baþkaný oldu desinler'le iþ bitmiyor...!!!!

Özel Arabalarla gezmek deðil marifet !

Ýþçisini koruyup kollamalýdýr,Baþkan dediðin ..

Ýþçisinin yanýna gidip de Arabadan doðru direktifler yaðdýrmaklada olmaz bu iþler..

Bir selam ver in Araban'dan'da bir su ver sýcaðýn baðrýnda çalýþan iþçine..!

Böbürlenme! 

Kendin gibi gör iþçini de..

Sana nasýl davranýlmasýný istiyorsan öyle davran karþýndakinede...

Adam gibi adam olmak Ayrýcalýktýr...

Her yiðide nasip olmaz ...

Makamýndan önce insanlýðýn konuþulsun kardeþim...

Öyle çok doluyum ki gördüklerim ve görmek isteyipte göremediðim hizmetler ve davranýþlar karþýsýnda!!

Þimdilik Sözün kýsasý  Demem o'ki ;

Hakikaten yüreðinizde" insan ve hizmet Aþký" varsa çýkýn meydana yoksa hiç yerinizden kýmýldamayýn ve   masraf edipte paranýz boþa gitmesin !!

Dilerizki iþin ehli gelir baþýmýza ,

Ümitle ve sabýrla bekliyoruz inþâAllah..

Sevgi ve saygýlarýmý sunuyor sizleri Allah'a emanet ediyorum..

Kalýn saðlýcakla sevgili okuyucularým.......


Ayþe Yolcu

Yorumlar


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri AYÞE YOLCU, KANDIRA HABER,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Baðýrganlý
Cebeci
Babalý
Dikili
Sarýsu
Pembe Kayalar
Kovanaðzý
Kapri Koyu
Kefken
Kumcaðýz
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZELÝM TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kandýra Kefken Açýklarýnda 117 Mülteci Yakalandý
Gülþen - Yatcaz Kalkcaz Ordayým
Kandýra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Balýkçýlarla Karadeniz
Cem Yýlmaz Kandýra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
Pierre Webo, Umut Bulut, PLAJ FUTBOLU 2018, Kandýra Off Road, Kandýraspor Baþkaný, FETÖ DAVASI, Mehter, Kandýra Merkez Polikliniði, NAMAZGAH TEMA PARK, 7000 HEMÞÝRE ALINACAK, polis, Figen Yüksekdað Kandýra F Tipi Cezaevi, Kocaeli Emniyet Müdürlüðü, Kandýra Þubesi, KOCAELÝ VALÝSÝ, muþ, Kutsal Toprak, UZAY YOLU DÝZÝSÝ, EBRU POLAT FOTO GALERÝ, Çakar Cebeci, Gülcemal, Kocaeli Bilrikspor, Kocakaymaz Köyü, Mustafa Yýlmaz, Manisaspor, Kandýralý Ýþadamý, KANDIRA TAVUK, Ýstanbul Adli Týp Kurumu, Uzman Doktor Adil Kurban, Kandýra Sel,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN